Speech on diwali in punjabi. Speech on Diwali 2022-11-06

Speech on diwali in punjabi Rating: 5,4/10 864 reviews

ਹੈਲੋ ਸਭ ਸੰਗ,

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਏਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤ੍ਵਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੰਸ੍ਕ੃ਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਹਮਾਰੇ ਸੰਸ੍ਕ੃ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭਸੁਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਤ੍ਵਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਵਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਖ, ਸਮ੃ਧਿ ਅਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਹਰਮੋਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਹਮਾਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀ ਏ

Punjabi Essay on "Diwali", "ਦਿਵਾਲੀ " Punjabi Paragraph

speech on diwali in punjabi

Also, loud noises terrify animals. It is the festival of light that we celebrate to overcome darkness. It is marked by Jain believers to remember when Mahavira attained Nirvana and enlightenment. People meet friends and family to feast, exchange gifts, and share sweets on this day. The burst of a cracker releases harmful gases like Oxides and Di-Oxides of Sulphur and Nitrogen apart from causing noise pollution.

Next

Punjabi Essay, Paragraph on "Diwali", "ਦੀਵਾਲੀ " for Class 8, 9, 10, 11, 12 of Punjab Board, CBSE Students in Punjabi Language.

speech on diwali in punjabi

This day encourages us to stay away from bad habits, do good deeds, and stay on the right track to living happier lives. This festival has many religious and mythological significance behind celebrating it. The festival of Diwali symbolizes the victory of light over darkness, the understanding of ignorance, good over evil and good over evil. On the fifth day or Bhai Dooj, brothers and sisters are supposed to honour one another. ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ । ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ. It is generally celebrated to commemorate the returning of Lord Rama to his kingdom after defeating the demon king Ravan. All the family members get together at one place, do worship and pray to goddess.


Next

Diwali Essay in Punjabi ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ

speech on diwali in punjabi

The telling of these myths is reminiscent of the Hindu belief that good ultimately triumphs over evil. New clothes and utensils for Diwali are also purchased during this auspicious occasion. Speech on Diwali One of the well-known festivals that is celebrated across India is Diwali. Today I am here to deliver a speech on Diwali - the festival of lights. A very pleasant morning to one and all. This return of Rama after defeating Ravana is celebrated as Diwali.

Next

ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

speech on diwali in punjabi

Lord Rama with his wife Sita and brother Laxman returned to Ayodhya. People wear dazzling clothes and children enjoy Diwali by bursting fireworks. In parts of western and northern India, Diwali also marks the beginning of a brand-new Hindu calendar year. Diwali festival has its own religious, cultural, and spiritual significance for Hindus. It is celebrated throughout the week from Dhanteras till Diwali. Dhanteras, one of the days before Diwali, is an auspicious day for purchasing household items such as gold, silver, and other precious metals. Many Hindus think there is a connection between Diwali and the Goddess Lakshmi.


Next

1 Minute Speech On Diwali In English • English Summary

speech on diwali in punjabi

Five Days After Diwali Dhanteras, the Hindu goddess Lakshmi, who represents wealth, prosperity, youth, and beauty, is honoured on the first day. The day signifies the triumph of good over evil and light over darkness and Lord Rama returned to Ayodhya after defeating Ravana. It make us feel the advent of winter season. Happy Diwali Speech for Students in English Esteemed judges, teachers and my dear friends. On Diwali, people light earthen diyas in the streets, markets, houses, and localities to wish for the well-being of all and peace in society.

Next

ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

speech on diwali in punjabi

Ravana, the Asur monarch of Lanka, was vanquished by Lord Rama, who freed Sita from captivity. We really enjoy this festival every year and eagerly wait for next year. In his role as Krishna's avatar, Lord Vishnu demolished Narakasura in this location. We honestly follow the culture of touching feet of elders in the family and get blessings for bright future. The festival falls on the darkest night of the new moon in the Hindu lunar month of Kartika, which runs from mid-October to mid-November. Diwali is celebrated to uphold the victory of good over evil. Some fire-rockets go very high in the sky which create the fear of fire if used in the residential colonies.


Next

Speech on Diwali in English

speech on diwali in punjabi

To conclude, Diwali is a wonderful festival full of lights and love! We clean, white wash and decorate our house to make it more beautiful and dazzling. The people of Ayodhya express their love and affection for their king with a warm welcome. Check Good Morning to everyone, on this auspicious occasion of Deepawali lets, hear out this informative speech on the festival and its origin and how it is celebrated in different parts of India. One of the biggest celebrations in the world, it is one of several that Indians celebrate together regardless of caste, religion, gender, or culture. Read the article in detail to know about different types of long and short speeches on Diwali. It is considered one of the brightest festivals in the world. Diwali is the festival of lights and is one of the major festivals celebrated in India.

Next

Speech on Diwali

speech on diwali in punjabi

The eve of Diwali is remembered as Naraka Chaturdasi, the day on which Narakasura was killed by Krishna. They spent 14 years in exile in the forest. Diwali is a five days long festival begins from Dhanteras and ends at Bhai dooj. Each family has its version of the Diwali tales we have heard from our forefathers in different ways. We should be conscious of celebrating this festival without any harm to the public as well as environment. It creates toxic substances which gets intermingled into the fresh air and make environment polluted. This religious festival commemorates the triumph of good over evil and light over darkness.

Next

Punjabi Essay on “Diwali”, “ਦਿਵਾਲੀ, Punjabi Essay for Class 10, Class 12 ,B.A Students and Competitive Examinations.

speech on diwali in punjabi

Things to Remember While Celebrating Diwali One of the things that are associated with celebrating Diwali is bursting crackers. It is this victorious return of Rama that Hindus celebrate on Kartik Amavasya each year. Thank you for listening to me so attentively. This is how they welcomed their King. Celebrate an Eco-Friendly Diwali Diwali is a festival of joy, its foundation could not be based on the suffering and sorrow of others and harm to the environment. It brings everyone's peace to light.

Next

2 Minute Speech On Diwali In English • English Summary

speech on diwali in punjabi

Different foods and sweets are distributed on this day. People start festival preparations few days before the main date such as cleaning of houses, white washing of buildings, decorations, buy toys, gifts, flowers and other necessary things for festival. Diwali is a five days long festival, each day named as Dhanteras, Naraka Chaturdashi or Chhoti Diwali , Lakshmi Puja or Main Diwali , Bali Pratipada or Govardhan Puja , and Yama Dwitiya or Bhaiduj. The significance of celebrating this festival is to celebrate the returning of Lord Ram, Sita and Lakshman to Ayodhya after 14 years of exile as well as birth of Goddess Lakshmi from the churning ocean. The incessant production, sale and use of fire crackers during the festival are at the apex of the problem. Friendships and Relationships get stronger during this time of the year.


Next